Ouders en school

Wij vinden een goed contact tussen ouders en de school erg belangrijk. Als ouder wilt u natuurlijk op de hoogte zijn van wat uw kind op onze school allemaal leert en meemaakt. Wij informeren u hierover zo volledig mogelijk. Via informatie-, rapport- en ouderavonden, de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Op die manier horen wij ook wat u als ouder verwacht van onze school en of wij die verwachtingen waar (kunnen) maken.
Aan de andere kant vragen wij ook betrokkenheid van u. Om de simpele reden dat we niet zonder uw hulp kunnen. Want alleen dankzij de inzet van de ouders kunnen wij allerlei activiteiten organiseren zoals uitstapjes, sportdagen en andere feestelijke activiteiten.

Informatie aan ouders

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders door de leerkracht uitgenodigd voor een startgesprek over hun kind. U krijgt dan informatie over de inhoud van het onderwijs, de gebruikte methoden en over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Van onze kant krijgen wij dan meer zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Rapportbesprekingen

Vanaf groep 1 en 2 krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een schoolrapport. De leerlingen van de groepen 3 en 4 krijgen op hun rapport een beoordeling die wordt uitgedrukt in onvoldoende/matig/voldoende/ruim voldoende/goed. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen cijferrapporten.
In de maand november worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprekje over de vorderingen van hun kind(eren). In maart krijgen de kinderen het eerste rapport. U wordt dan uitgenodigd voor het rapportgesprek. Het tweede rapportgesprek vind plaats in juni.

Social Schools

op school krijgt uw nieuws vanuit Social School.

Website

Ook voor algemene en actuele informatie kunt u kijken op www.deklimopschool.nl. Hier kunt u onder ander het schoolplan, de schoolorganisatie en de schoolgids terugvinden; ook staat hier het nieuws van de groepen, de notulen van de MR en de OR. Meer nuttige informatie is te vinden op de website van de Stichting Haagse Scholen www.dehaagsescholen.nl

Social media

Onze school heeft ook een Facebookpagina. Deze kunt u vinden met de zoekterm ‘Basisschool De Klimop’. De beheerder van Facebook op school kan hierop berichten plaatsen. Het is natuurlijk leuk als u berichten liked of deelt!

Beeldmateriaal

Van de diverse activiteiten worden foto- en video opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt op school, in de schoolgids, nieuwsbrief, flyers, posters en/of op de site van de school. Wilt u niet dat uw kind ‘in beeld’ komt, stuurt u dan een e-mail naar info@deklimopschool.nl met vermelding van naam, groep van uw kind.

Medezeggenschapsraad (MR)

De directie betrekt de MR bij alle voorstellen voor beleidsveranderingen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over bepaalde zaken. Verder neemt de MR ook op eigen initiatief bepaalde beleidsvragen onder de loep en bespreekt deze met de directie.
Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De verhouding tussen ouders en teamleden moet gelijk zijn. Bij ons bestaat de MR uit zes leden (drie ouders en drie teamleden). De ouders die zitting hebben in de MR worden door de ouders van de school gekozen, de teamleden worden door het team gekozen. Alle leden hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen herkozen worden.
De vergaderingen zijn maandelijks. Meer informatie kunt u bij één van de leden vragen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

 • Mw. S. El Boubkari
 • Mw.H El Khatouti ( voorzitter )
 • Meneer Rehan Ahmed

Personeelsgeleding

 • Jolanda Oedit
 • Wendy Bijsterveld
 • Caroline van de Haterd

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Haagse Scholen heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR telt zestien leden: acht ouders, zeven personeelsleden namens het scholenveld en een personeelslid namens het bestuurskantoor.

Ouderraad (OR)

De OR organiseert en ondersteunt activiteiten in nauwe samenwerking en overleg met het team. Het team beslist samen met de directie welke activiteiten er definitief gepland worden in het schooljaar. Dankzij de enthousiaste inzet van de ouders van de OR zijn bijvoorbeeld het Paasontbijt, Koningsspelen, Sint- en kerstfeest telkens weer een groot succes. Wilt u graag actief zijn in de OR, dan kunt u contact opnemen met een van de leden die hierna genoemd staan. Uw medewerking is van harte welkom!

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen vanaf 1 januari 2022 alleen een vrijwillige ouderbijdrage van de bekostiging voor groepen 1 t/m 7 de schoolreis
€ 20,00 per kind en de werkweek van groep 8 € 100,00 per kind

Sponsoring

De school voert een zeer terughoudend beleid t.a.v. de aanvaarding van materiele en/of geldelijke bijdragen. Dit doen we zeker niet als daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn.

Margedagen en vakantieregeling

Studiedagen / Vrije dagen

18 September studiedag
19 September Prinsjesdag
20 September Studiedag
23 Oktober Studiedag
17 November Studiedag
22 December studiedag
26 Februari Studiedag
28 Maart Studiedag
21 Mei Studiedag
31 Mei Studiedag

 

Schoolvakantie
Herfstvakantie Maandag 16 Oktober tot vrijdag 20 Oktober
Kerstvakantie  Maandag 25 December tot vrijdag 5 januari
Voorjaarsvakantie Maandag 19 Februari tot vrijdag 23 Februari
Goede Vrijdag 29 Maart
2e Paasdag Maandag 1 April
Meivakantie Maandag 29 April tot 10 April
2e Pinksterdag Maandag 20 mei
Zomervakantie Maandag 15 Juli tot 23 Augustus

 

 

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u als ouder klachten heeft over onze school. Is dat het geval, laat het dan zo snel mogelijk weten aan de direct betrokkene(n). In de meeste gevallen zal dat de leerkracht zijn. Die zal in de regel een afspraak met u maken om de klacht te bespreken, desgewenst in aanwezigheid van de Interne Begeleider. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie. Alle partijen zijn hierbij aanwezig. Ons uitgangspunt is altijd om klachten serieus te nemen en zo snel mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid af te handelen.

Klachtenregeling van De Haagse Scholen

Als uw klacht volgens u niet afdoende door onze school afgehandeld is of kan worden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur.
De centrale vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen zijn:

 • Mw. M. (Marion) Ferber, marion_ferber@planet.nl, telefoon: 06 46611833
 • Dhr. A. (Albert) van der Zalm, info@albertvanderzalm.nl, telefoon: 06 51993618

De Haagse Scholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie/Onderwijsgeschillen. De adresgegevens zijn: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO

Op onze school zijn er voldoende medewerkers opgeleid als BHV’er. Zij hebben allen een erkend certificaat behaald en worden jaarlijks bijgeschoold door de organisatie BHV.nl. Zo houden zij hun kennis en kunde op peil. Daarnaast zijn er twee teamleden in het bezit van een EHBO-diploma. Uiteraard houden zij ook dit diploma actueel. Er zijn voldoende EHBO-koffers, die regelmatig worden bijgevuld. Ook worden de brandblusapparaten jaarlijks gecontroleerd en doen we elk schooljaar een aantal keren een ontruimingsoefening met alle kinderen, teamleden en overblijfmedewerkers.

Aannamebeleid

Vanaf 1 oktober 2018 verandert de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. Ook komt de nieuwe procedure tegemoet aan wensen van ouders.
De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015. Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015? Neem dan met ons contact op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

Kennismaken en oriënteren

Geïnteresseerde ouders die kennis willen maken met onze school, zijn welkom voor een gesprek en rondleiding. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling.

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op onze website www.de klimopschool.nl
Onze school werkt met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen per groep. Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 plaats voor maximaal 25 leerlingen in groep 1.
Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.
Voorkeurslijst van scholen
Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk ‘JongLeren’
 • uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Regentesse- en Valkenboskwartier
 • u werkt zelf op onze school

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.
Bericht van plaatsing
Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.
Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft.

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.